Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Маркетингові дослідження: організація досліджень, методи збору й оброблення інформації 

  Вартанян, В.М.; Голованова, М.А.; Голованова, Л.М.; Скачков, О.М. (ХАІ, 2008)
  Посібник присвячено підготовці маркетингових досліджень, пошуку й вибору ефективних варіантів джерел інформації, техніці збору й верифікації інформації, обробленню даних та інтерпретації отриманих результатів. Може ...
 • Податкова система 

  Бендус, І.І.; Дем'яненко, О.С. (ХАІ, 2008)
  Посібник підготовлено на основі програми курсу «Податкова система», який належить до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з фінансів. Викладено теоретичні основи оподаткування. Наведено механізм ...
 • Інформатизація економіки і управління: комп'ютерні інформаційні системи 

  Вартанян, В.М.; Філіпковська, Л.О. (ХАІ, 2008)
  Коротко викладено основні теоретичні й практичні питання, пов’язані з організацією й застосуванням комп'ютерних інформаційних систем (КІС) в економіці й управлінні. З використанням схематичного подання матеріалу визначено ...
 • Хімія полімерів 

  Захарченко, М.І.; Середенко, В.В.; Тараненко, І.М. (ХАІ, 2008)
  Викладено теоретичні основи одержання полімерних матеріалів. Розглянуто вплив хімічної будови ланцюгів і різних типів надмолекулярних структур на фізико-хімічні властивості полімерів. Описано електричні властивості, ...
 • Інформаційне забезпечення проектного менеджменту 

  Чумаченко, І.В.; Доценко, Н.В. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто основні аспекти написання курсового проекту з дисципліни «Інформаційне забезпечення проектного менеджменту», наведено типовий зміст проекту, рекомендації до написання курсового проекту, методику роботи на ...
 • Регіональна економіка 

  Хмель, В.І.; Шведова, Г.М. (ХАІ, 2008)
  Подано необхідні теоретичні відомості та методику вивчення основних тем курсу «Регіональна економіка» відповідно до навчальної програми. Особливу увагу приділено питанням аналізу регіональної структури економіки України, ...
 • Основи економічної теорії праці 

  Березюк, А.М.; Сафронов, Я.В. (ХАІ, 2008)
  Викладено основи економічної теорії праці, що висвітлюютью особливості положень про попит і пропозицію трудових ресурсів, про ринок робочої сили, конкуренцію та безробіття, про оплату праці й трудові взаємовідносини в ...
 • Проектний аналіз 

  Узун, Д.Д. (ХАІ, 2008)
  Викладено основні положення теорії й практики проектного аналізу. Розглянуто математичний і аналітичний інструментарій для оцінки й порівняння проектів. Подано критерії прийняття проектних рішень, зокрема в умовах ...
 • Фінансові інновації 

  Трофимова, О.К.; Кащєєва, В.Ю.; Карацева, Н.З. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто державне регулювання інноваційної діяльності, основні принципи, терміни й визначення фінансових інновацій. Описано інноваційні фінансові інструменти: форварди, ф’ючерси, опціони, свопи. Для студентів денної й ...
 • Соціальне страхування 

  Бондар, Н.Ю.; Діденко, Ю.Ю. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто основні поняття, суть, цілі та принципи соціального страхування, наведено його види. Дано відповіді з питань фінансування Фондів соціального страхування, розміру та бази оподаткування платників внесків до різних ...
 • Фінанси зарубіжних корпорацій 

  Мощицький, О.С.; Хомякова, Н.Е. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто питання, пов’язані з управлінням корпоративними фінансами. Велику увагу приділено оцінюванню вартості капіталу зарубіжних корпорацій за допомогою моделей САРМ, WACC і EVA й особливостям аналізу фінансового стану ...
 • Методика розробки техніко-економічного обґрунтування вибору проекту спільного підприємства 

  Шаболтас, Є.М.; Бондарєва, Т.І. (ХАІ, 2008)
  Розглянуто питання створення спільних підприємств. Наведено методику розроблення техніко-економічного обґрунтування вибору проекту спільного підприємства з урахуванням економічних і фінансових показників діяльності. Для ...
 • Проектування бази даних поїздок користувачів громадського транспорту з елементами технології Data Warehouse 

  Захаренко, В.О.; Туркін, І.Б.; Шевченко, І.В. (ХАІ, 2023)
  Метою даного дослідження є формулювання вимог та визначення вигляду бази даних системи оплати проїзду у міському транспорті, яка б враховувала проїзд усіх категорій громадян та дозволяла б отримувати повну та своєчасну ...
 • Система формирования знаний информационной подготовки профессионалов-специалистов по экономике и управлению хозяйственной деятельностью предприятий авиационной отрасли при переходе Украины к рыночной экономике 

  Бабушкин, А.И.; Бабушкин, А.А. (ХАІ, 2022)
  Изложена концепция организации процесса формирования состава учебных дисциплин и учебных планов для обучения студентов ХАИ при подготовке профессионалов-специалистов новой формации по экономике и управлению предприятиями ...
 • Управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками в приладобудуванні 

  Осієвський, О.Г.; Пархоменко, О.М.; Баранова, Н.І.; Іванова, В.М. (ХАІ, 2007)
  Викладено методичні питання управління проектами техніки — науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками (НДДКР): особливості планування та склад планової документації, методи розрахунку планових показників, ...
 • Розрахунок та оцінювання техніко-економічних показників програмних продуктів 

  Гавва, В.М.; Толста, О.О. (ХАІ, 2007)
  Подано теоретичні відомості, методику розрахунку і оцінювання техніко-економічних показників програмних продуктів як інформаційної основи для розробки рішення щодо доцільності інвестування їх створення та забезпечення ...
 • Інформаційні системи і технології підприємств. Графічне моделювання 

  Вартанян, В.М.; Шведова, К.В.; Артьомова, А.В.; Дружинін, Є.А. (ХАІ, 2007)
  Посібник містить блокове і схематичне подання основних розділів дисципліни «Інформаційні системи і технології підприємств». Наведено також 117 тестових питань з основних змістових модулей цієї дисципліни. Наочність і ...
 • Процедура банкрутства підприємств 

  Кащєєва, В.Ю.; Карацева, Н.З.; Трофимова, О.К. (ХАІ, 2007)
  Розглянуто теоретичні основи розвитку та функціонування інституту банкрутства в Україні, основні аспекти провадження справи про банкрутство підприємств, правове та фінансове забезпечення судових процедур при ...
 • Системний підхід в управлінні якістю 

  Андріанова, О.С.; Трофимов, К.Б. (ХАІ, 2007)
  Розглянуто основні принципи, терміни та визначення системного підходу в управлінні якістю. Описано класифікацію систем, їх моделі, а також методи їхньої побудови. Викладено аспекти системного підходу. Розглянуто ...
 • Основи менеджменту 

  Осієвський, О.Г.; Чумаченко, І.В. (ХАІ, 2007)
  Викладено матеріали основних тем курсу «Основи менеджменту»: вступ у теорію і практику менеджменту, роль менеджера в організації, принципи, методи та функції управління підприємством, внутрішнє і зовнішнє середовища, ...

View more